Þeir sem hafa hug á að verða lögreglufræðingar með starfsréttindi þurfa að kynna sér hvort þeir fullnægi þeim skilyrðum sem gerð eru í lögreglulögum, til starfsins áður en lengra er haldið.  

Í lögum nr. 90/1996, lögreglulögum, eru tilgreind þessi skilyrði, þar segir m.a. að viðkomandi skuli:

1.  vera íslenskir ríkisborgarar, 20 ára eða eldri,

2.  ekki hafa gerst brotlegir við refsilög, þetta gildir þó ekki ef brot er smávægilegt eða langt er um liðið frá því að það var framið, né hafa sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem lögreglumenn verða almennt að njóta,

3. vera andlega og líkamlega heilbrigðir og standast læknisskoðun trúnaðarlæknis samkvæmt fyrirliggjandi kröfum sem mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu setur reglur um í samstarfi við háskóla,

4.  hafa lokið stúdentsprófi eða annarri sambærilegri menntun,

5.  standast nánari kröfur sem ráðherra setur með reglugerð, á grundvelli tillagna frá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu, m.a. um menntun, starfsþjálfun, tungumálakunnáttu og líkamlega færni.

Sótt er um lögreglufræðinámið hjá Háskólanum á Akureyri (HA) og er opnað fyrir umsóknir að vori, fyrir nám sem hefst að hausti.

Meðan á námi á fyrsta misseri stendur auglýsir mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu (MSL) eftir nemum í starfsnám hjá lögreglu, sem hefst á öðru misseri lögreglufræðinámsins .

Fyllt er út umsókn um starfsnám hjá lögreglu, henni skilað til MSL og þarf viðkomandi einnig að gangast undir læknisskoðun þar sem líkamlegt heilbrigði er kannað. Trúnaðarlæknir lögreglunnar tekur við læknisfræðilegum gögnum og metur hvort viðkomandi standist þær kröfur sem gerðar eru um líkamlegt heilbrigði til að geta hafið starfsnám.

Þegar ofangreindu ferli er lokið og allar kröfur eru uppfylltar, þreyta umsækjendur þrekpróf. Prófið byggist á 2.000 metra hlaupi, fjórum stöðvaæfingum (langstökki, upphífingum/niðurtogi, spretthlaupi og bekkpressu. Prófinu líkur með 200 metra sundi og köfunaræfingu.

Standist umsækjandi þrekkröfur tekur við sálfræðimat, staðlað mat í formi prófs. Niðurstöður þess eru notaðar, ásamt öðrum gögnum, við viðtali í lok umsóknarferilsins. Í viðtalið fara einungis umsækjendur sem MSL telur hæfa til starfsnáms hjá lögreglu, hafa staðist bakgrunnskoðun og aðrar kröfur sem eru gerðar eru til þeirra. Að viðtali loknu tekur við sjálft valferlið. Þá eru niðurstöður prófa úr grunnfögum lögreglufræðinnar við HA, niðurstöður úr þrekprófi og frammistaða í viðtali, teknar saman og nemar valdir í starfsnám hjá lögreglu. Takmarkaður fjöldi nema er valinn ár hvert í starfsnám og getur sá fjöldi verið nokkuð mismundandi á milli ára.

Val MSL á nemum í starfsnám hjá lögreglu er endanlegt.

Þeir sem einhverja hluta vegna eru ekki valdir, að því gefnu að þeir standist þau skilyrði er sett eru í lögreglulögum, geta haldið áfram við nám í lögreglufræðum og sótt um aftur að ári liðnu.

Þá er einnig möguleiki að klára námið án starfsréttinda. Lögreglufræðigráða án starfsréttinda gefur möguleika á ýmsum öðrum störfum, bæði innan lögreglu eða utan hennar. Inntökuþrekpróf gilda ekki milli ára. 

Umsóknareyðublað fyrir starfsnám sem hefst í janúar 2018 má nálgast hér.